جستجوگر گوگل

Google
ديكشنري آنلاين

مترجم سايت

" بـهبــــود فـــرآيـنــــد تـوسعــــه پــايـــــدار "
" راهبـــــرد تـحــــــول هوشمـنــــــد "

محصولات

تأمین و تولید پکینگ مدیای معلق و ثابت (بستر رشد چسبیده متحرک و ثابت )

تأمین ، طراحی و ساخت تجهیزات تصفیه خانه های آب و فاضلاب