جستجوگر گوگل

Google
ديكشنري آنلاين

مترجم سايت

" بـهبــــود فـــرآيـنــــد تـوسعــــه پــايـــــدار "
" راهبـــــرد تـحــــــول هوشمـنــــــد "

پروژه خط انتقال و شبکه توزیع پساب تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی توس

مشخصات پروژه :
کارفرما : شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی
نظارت : مهندسین مشاور پاک اندیشان محیط زیست
پیمانکار : شرکت توسعه سرای خراسان
مبلغ پیمان : ۱۰/۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال
مدت پیمان : هجده ماه شمسی
تاریخ قرارداد : اسفند ماه ۱۳۹۴