جستجوگر گوگل

Google
ديكشنري آنلاين

مترجم سايت

" بـهبــــود فـــرآيـنــــد تـوسعــــه پــايـــــدار "
" راهبـــــرد تـحــــــول هوشمـنــــــد "

پروژه طرح توسعه تصفیه خانه فاضلاب مشترک شهرک صنعتی توس

مشخصات پروژه :
کارفرما : شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی
نظارت : مهندسین مشاور پاک اندیشان محیط زیست
پیمانکار : شرکت توسعه سرای خراسان
مبلغ پیمان : ۱۵۸/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال
مدت پیمان : ۳۲ ماه شمسی
تاریخ قرارداد : اسفند ماه ۱۳۹۴