جستجوگر گوگل

Google
ديكشنري آنلاين

مترجم سايت

" بـهبــــود فـــرآيـنــــد تـوسعــــه پــايـــــدار "
" راهبـــــرد تـحــــــول هوشمـنــــــد "

اجرای عملیات اصلاح و تکمیل تأسیسات پیش تصفیه مدول اوّل تصفیه خانه فاضلاب سبزوار

مشخصات پروژه :

کارفرما :  شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوی

پیمانکار :  شرکت توسعه سرای خراسان

نوع پیمان : PC  

شماره قرارداد : ۲۸۵۱۷/۱۲۰۷

مورخ : ۹۱/۷/۵

عملیات اجرایی 

نصب پل دانه روب

   شیب بندی داخل دانه گیر و نصب پل دانه روب 

 

نصب دریچه ها 

بتن ریزی و قالب بندی دیوارهای سازه دانه گیری

آرماتوربندی کف و دیواره های سازه دانه گیری

 آرماتوربندی کف و دیواره ها و نصب واتراستاپ در کانال خروجی از دانه گیری

 

 قالب بندی کانال ورودی به سازه دانه گیری  

 

 قالب بندی دیواره های سازه دانه گیری

آرماتوربندی دیواره های سازه دانه گیری 

بازدید کارفرما  و مشاور