جستجوگر گوگل

Google
ديكشنري آنلاين

مترجم سايت

" بـهبــــود فـــرآيـنــــد تـوسعــــه پــايـــــدار "
" راهبـــــرد تـحــــــول هوشمـنــــــد "

پروژه های خاتمه یافته

* ایجاد ایستگاه پمپاژ و لوله گذاری به طول ۴۲۰۰ متر تربت حیدریه

* اجرای ایستگاه پمپاژ و لوله گذاری به طول ۷۰۰۰ متر درگز

* اجرای تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی چرمشهر

* راهبری تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی چرمشهر

* طرح و اجرای تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی خیام نیشابور

* نگهداری ، بهره برداری و راهبری تصفیه خانه های فاضلاب شهرکهای صنعتی چرمشهر و قوچان

* اجرای پروژه خط انتقال آب و مخزن ۲۰۰۰ متر مکعبی شهرک صنعتی کاویان

* راهبری تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی نیشابور

* اجرای پروژه خط انتقال آب و مخزن ۲۰۰۰ متر مکعبی شهرک صنعتی بینالود (بعنوان همکار پیمانکار)

* اجرای پروژه خط انتقال پساب تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی خیام

* طراحی ، ساخت ، راه اندازی و راهبری تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی بجنورد

* تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی شیروان

* تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی اسفراین

* تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی چناران

* تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی توس