جستجوگر گوگل

Google
ديكشنري آنلاين

مترجم سايت

" بـهبــــود فـــرآيـنــــد تـوسعــــه پــايـــــدار "
" راهبـــــرد تـحــــــول هوشمـنــــــد "

پروژه های در دست احداث

تصفیه خانه فاضلاب مشترک شهرک صنعتی و منطقه ویژه اقتصادی یزد

پروژه طرح توسعه تصفیه خانه فاضلاب مشترک شهرک صنعتی توس

پروژه خط انتقال و شبکه توزیع پساب تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی توس